Privacy
Statement

PRIVACYSTATEMENT

Hoe gaat omgangshuis & mediation Loman om met persoonsgegevens? Omgangshuis & mediation Loman vindt dat iedereen die met ons te maken krijgt, verzekerd moet zijn van een zorgvuldige omgang met zijn/haar persoonsgegevens. In deze privacy statement staat uitgewerkt hoe omgangshuis & mediation Loman met uw gegevens omgaat.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Omgangshuis & mediation Loman verwerkt persoonsgegevens met als doel het uitvoeren van de behandelovereenkomst en/of het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

Zo hebben wij bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig voor de aanmelding van uw kind bij een van onze locaties of om de behandeling en/of studievoortgang bij te houden en te monitoren. Wij hebben de wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens uit te wisselen met andere partijen dan wel andere gecertificeerde instellingen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

omgangshuis & mediation Loman vraagt en bewaart alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling en/of onderwijs. U kunt hierbij denken aan contactgegevens, schoolhistorie en problematiek van uw kind.

De meeste persoonsgegevens hebben wij rechtstreeks van u als ouder(s)/verzorger(s) of van verwijzers gekregen.

Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij onze locatie.

Hoe gaan wij om met de persoonsgegevens?

Omgangshuis & mediation Loman heeft technische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen en in protocollen beschreven hoe medewerkers moeten handelen. Onze medewerkers weten hoe zij persoonsgegevens moeten beschermen en dit is zichtbaar in hun handelen.

Bij het vragen en bewaren van de persoonsgegevens gaat omgangshuis & mediation Loman altijd uit van noodzakelijkheid. Er worden niet meer gegevens verwerkt, dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als jeugdhulp- en onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de persoonsgegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Met deze commerciële derde partijen sluiten wij overeenkomsten af. Daarin is o.a. vastgelegd welke persoonsgegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden dan eerder genoemd. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers die dat voor de uitvoering van hun werk nodig hebben kunnen bij de persoonsgegevens. Daarnaast bewaren wij de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor de bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn.

omgangshuis & mediation Loman geeft daarnaast geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Welke rechten hebben jeugdigen en ouders?

Ouders en jeugdigen hebben een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.

  • Zorg:

• Bij een jeugdige jonger dan 12 jaar, worden de rechten uitgeoefend door de ouders met gezag of zijn/haar voogd.

• Bij een jeugdige ouder dan 12, maar nog geen 16 jaar, is tevens toestemming van de ouder met gezag of de voogd van de jeugdige vereist.

• Een jeugdige mag vanaf 16 jaar zelf toestemming geven. Tenzij de jeugdige niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

• Bij een jeugdige jonger dan 16 jaar, worden de rechten uitgeoefend door de ouders met gezag of zijn/haar voogd.

• Een jeugdige mag vanaf 16 jaar zelf toestemming geven. Tenzij de jeugdige niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. 

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke voorschriften en kijken bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie.

Omgangshuis & mediation Loman zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens. Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als u het niet eens bent met hoe omgangshuis & mediation Loman omgaat met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (te bereiken via: informatiebeveiliging@ihub.nu).

Wordt uw probleem volgens u niet goed opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beeld- en geluidsopnamen maken?

Wil u een gesprek met de medewerkers van omgangshuis & mediation Loman opnemen? Houd u zich dan aan onderstaande spelregels.