Complexe
Scheiding

Wat kan Omgangshuis Loman bieden in complexe scheidingssituaties?

Omgangshuis Loman heeft omgangshuizen in Veendam en Stadskanaal en Groningen. In deze omgangshuizen kan de ‘niet-verzorgende’ ouder en/of opa en oma zijn (klein)kind(eren) onder professionele begeleiding ontmoeten. De inzet van onze omgangsbegeleiding ontstaat zowel in een vrijwillig kader als in een onvrijwillig kader. Vaak is er naast de omgangsbegeleiding nog meer nodig zodat het belang van het kind altijd centraal blijft staan.

Omgangshuis Loman gaat ervan uit dat er na scheiding 3 verschillende soorten ouderschap kunnen ontstaan; coöperatief ouderschap, co-ouderschap en parallel ouderschap. Hierbij is ons uitgangspunt altijd coöperatief ouderschap of co-ouderschap. Indien dit niet haalbaar is helpt Omgangshuis Loman ouders om parallel ouderschap vorm te geven op een manier die niet belastend is voor het kind. Begeleiding vanuit Omgangshuis Loman is een voorstander van vroeghulp bij scheiding. Omgangshuis Loman werkt preventief doordat er KIES coaches werkzaam zijn die zowel individueel als in groepsverband coaching aan kunnen bieden. Omgangshuis Loman is van mening dat als de omgang tussen ouder en kind zo snel mogelijk opgestart wordt met tussenkomst van een professional er veel conflicten tussen ouders voorkomen kunnen worden. Dit maakt dat Omgangshuis Loman op dit moment geen wachtlijst heeft, hierdoor zijn wij snel inzetbaar zijn en kunnen wij meteen van start gaan met het realiseren van contactherstel en het herstellen van communicatie tussen ouders.

Omgangshuis Loman bestaat uit een klein & multidisciplinair team die allen vanuit hun eigen specialisatie en vakgebied samenwerken om de opdracht zo succesvol mogelijk te voltooien. Omgangshuis Loman werkt samen met een orthopedagoog, ook diagnostiek behoort tot de mogelijkheden. Dit team werkt zowel als omgangsbegeleider in het Omgangshuis en is inzetbaar in de thuissituatie, indien er hier ook zorgen zijn omtrent het kind en/of er opvoedingsondersteuning benodigd is. Door de inzetbaarheid van het team in deze twee verschillende situaties maakt Omgangshuis Loman het mogelijk om snel interventies toe te passen en verbetering aan te brengen in de huidige zorgelijke situatie. Daarnaast hoeven ouders niet meermaals hun verhaal te doen en te wennen aan hulpverleners daar het Omgangshuis Loman zowel als tijdens de begeleide omgang als in de thuissituatie ondersteuning kan bieden.

Omgangshuis Loman biedt niet alleen begeleide omgang in de thuissituatie, maar ook op andere locaties, bijvoorbeeld als een ouder in detentie zit, in een ziekenhuis of in een psychiatrische kliniek verblijft. Communicatietraject Omgangshuis Loman; De communicatie tussen ouders proberen wij te herstellen door te werken in een aantal fasen, veelal hoort hier de begeleiding van de omgang met het kind bij. Hoelang de fasen duren is maatwerk en per situatie anders.

Communicatietraject met ouders in fasen omschreven:

Fase 1; Er worden kennismakingsgesprekken met ouders gevoerd (individueel). Soms worden er ook gesprekken gevoerd met het netwerk van ouders. Het netwerk van ouders wordt inkaart gebracht. Deze netwerkgesprekken zijn vaak van grote invloed op ouders en kinderen. Daarnaast systemen in kaart brengen, patronen ontdekken en hierop anticiperen. Door dit inzicht kan het netwerk ook een bron van steun worden. Juist voor de kinderenis een steunend netwerk belangrijk, het kan voorkomen dat kinderen belast gaan worden. De begeleide omgang wordt door ons snel gestart en indien er sprake is van contactherstel en de omgang verloopt goed kan er een opbouw van de omgangsregeling plaats vinden. Dit heeft tevens als doel ouders erop te wijzen dat structureel contact niet alleen in het belang van de kinderen is. Ook kan hiermee voorzichtig gewerkt worden aan het opbouwen van vertrouwen tussen ouders, de ouder is immers betrouwbaar als het om de omgang gaat.Veelal vinden er tussentijds gesprekken plaats met ouders en wordt er geïnventariseerd in hoeverre ouders belast zijn met trauma en/of het benodigd is hier eerst aandacht aan te besteden alvorens de volgende fase aanvangt. Aan de informatieplicht wordt voldaan door de verzorgende ouder, soms met tussenkomst van medewerkers van het omgangshuis. De escalatieladder wordt geraadpleegd door medewerkers om een inschatting te kunnen maken van de ernst van het conflict, welke interventies passend zijn en de veiligheid van het kind. LIRIK wordt afgenomen.

Fase 2; Er wordt een risico-inventarisatie gemaakt in de thuissituatie of tijdens de omgang. Alle risico’s worden in kaart gebracht en daarbij ook het netwerk van ouders. Ouders werken individueel aan het ouderschapsplan, indien deze nog niet is vormgegeven. Het Omgangshuis heeft een mediator die hierbij ondersteunend is in de bemiddeling van ouders tijdens het opstellen van dit ouderschapsplan.Medewerkers bemiddelen hierin. In deze fase gaan wij tijdens de omgang de mogelijkheden van de ‘niet verzorgende ouder’ verkennen. Er worden observaties gedaan in diverse situaties, de ouder wordt uitgedaagd, om zo een volledig beeld te kunnen verkrijgen van betreffende ouder. In deze fase kan ervoor gekozen worden om al deels de overstap te maken naar de thuissituatie. De communicatie van ouders zal dan plaats vinden onder begeleiding van medewerkers Omgangshuis Loman. Hierin worden ouders begeleid en gestuurd (dit maakt dat deze fase veelal de meeste tijd in beslag neemt).

Fase 3; In deze fase laten medewerkers van het Omgangshuis de communicatie stapje voor stapje steeds meer over aan ouders. De medewerkers bouw hun begeleiding af en maken duidelijke afspraken met ouders. Medewerkers blijven ook in deze fase de nadruk leggen op het belang van het kind In de praktijk zien wij soms in de laatste fase dat het voor ouders niet mogelijk is om de communicatie tussen ouders te herstellen. In die situaties streven wij naar solo parallel ouderschap. Er worden dan duidelijke afspraken gemaakt tussen ouders en er is minimale communicatie. Omgangshuis Loman hanteert diverse methodieken/interventies tijdens de begeleiding van het kind. Traumasensitief werken; Voor kinderen is een scheidingsproces vaak zeer ingrijpend met vaak een trauma tot gevolg. Om deze reden werken de medewerkers van Omgangshuis Loman traumasensitief. Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan langdurige stress veroorzaken en dit heeft een groot effect op het gedrag en emoties van een kind. De medewerkers van het Omgangshuis zijn hier zich bewust en creëren daarom een veilige omgeving, dragen zorg voor het stimuleren van een positieve relatie met anderen, stimuleren emotie-en impuls regulatie. Dit kan tijdens de begeleide omgang, in de thuissituatie of in individuele gesprekken met het kind. Overige methodieken.Medewerkers van Omgangshuis Loman hanteren de KIES methodiek, werken oplossingsgericht met het kind en gebruiken contextuele (systeem)therapie om het kind zo min mogelijk te belasten. Met kinderen worden pedagogische spellen gespeeld, aan de hand van het huizenspel (Signs of Safety) geeft dit inzicht in de veiligheid die kinderen ervaren en wat nodig is dit op te heffen. Tevens kunnen de medewerkers het verhaal in beeld tekenen.

Het ouderschapsplan:

Medewerkers stellen met ouders een ouderschapsplan op en stellen zich hierin op als bemiddelaar. De medewerker blijft ouders attenderen op het belang van het kind tijdens het bespreken en opstellen van het ouderschapsplan.Omgangshuis Loman hanteert diverse methodieken/interventies tijdens de begeleiding van ouders oa. contextuele coaching. Samen met ouders onderzoeken wij de mogelijke invloed van hun eigen familiesysteem op het huidige gezin. Dit brengt ouders tot vele inzichten en zorgt voor minder ballast tijdens het werken aan het communicatietraject met ouders.

MatriX methode: Een doelgerichte vraagtechniek om trauma, angsten, andere problemen uit het verleden of hun vrees voor de toekomst te neutraliseren.Ouders hoeven niet te praten over wat hun belast, maar door deze doelgericht vraagtechniek wordt de beleving van de ouder geneutraliseerd en de lading eraf gehaald.

Dramadriehoek; Medewerkers attenderen ouders er in gesprekken op dat ouders verantwoordelijkheid dienen te nemen voor hun eigen gedrag en proberen bewustwording te creëren bij ouders aangaande dit gedrag. Ouders worden vaardigheden aangeleerd waardoor deze uit eindelijk in staat zijn om op een afstand naar de problemen te kijken. Hierdoor kan de dramadriehoek worden omgedraaid naar een winnaarsdriehoek waar er duidelijke grenzen zijn, communicatie weer mogelijk is en ouders zich kwetsbaar op kunnen stellen.

Parallel Solo Ouderschap; Door het hanteren van deze methodiek focussen wij op de ouder-kind relatie. Er wordt niet gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen ouders, ook wordt er niet ingezet op het verbeteren van de communicatie tussen ouders. Tijdens individuele gesprekken werken wij individueel met één ouder. Indien dit benodigd is voor ook de andere ouder, voert een andere medewerker dit gesprek, om zo uit het conflict te kunnen blijven. De ouder wordt uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen communicatie en om uit de actie-reactie spiraal te blijven om zelf opvoedingskeuzes te kunnen maken. De ouder wordt ondersteund in het toelaten van het verschil tussen de eigen leefwereld en die van de andere ouder, om zo toch bestaansrecht te kunnen geven aan de andere ouder van het kind.

Videofeedback; Door het terugkijken van camerabeelden van de omgang met de kinderen, uiteraard met toestemming van beide ouders, kunnen wij ouders coachen in het verder ontwikkelen van opvoedvaardigheden. Door dit in te zetten leren ouders sneller nieuwe vaardigheden.

(Intensieve) ambulante gezinsbegeleiding; Indien er zorgen zijn omtrent de veiligen gezond opgroeien, sprake is van complexe problematiek zowel in het gezin als in andere levensgebieden, bieden wij ambulante gezinsbegeleiding. Samen met het gezin stellen wij doelen op en brengen wij jullie krachten en zorgen in beeld. Wij maken hierbij gebruik van Signs of Safety. Ook betrekken wij het netwerk bijde ondersteuning in de thuissituatie. Hierbij geven wij ouders ook psycho educatie als het gaat om psychische klachten/gedragsproblematiek met betrekking tot ouders en/of kinderen. De kind & gezinscoach (op Hbo-niveau) kan meekijken in de thuissituatie om ouder en kind praktische handvaten aan te reiken. Dit is zeer waardevol indien het kind of ouder ook nog belast is met ASS, ADHD, hechtingsproblematiek, lichamelijke-en of verstandelijke beperkingen. Zij schalen af waar nodig en kunnen zeer laagfrequenteen aanspreekpunt blijven om preventief te voorkomen dat spanningen oplopen. Onze orthopedagoog coördineert deze begeleiding aan gezinnen en kan een diagnostiek traject starten indien gewenst.

uiteraard werkt het omgangshuis volgende de richtlijnen Jeugdhulp &  Jeugdbescherming- Jeugdinstituut