Communicatie
Traject

Communicatietraject Omgangshuis Loman

De communicatie tussen ouders proberen wij te herstellen door te werken in een aantal fasen, veelal hoort hier de begeleiding van de omgang met het kind bij. Hoelang de fasen duren is maatwerk en per situatie anders.
Communicatietraject met ouders in fasen omschreven:

Fase 1

Er worden kennismakingsgesprekken met ouders gevoerd (individueel). Soms worden er ook gesprekken gevoerd met het netwerk van ouders. Het netwerk van ouders wordt in kaart gebracht. Deze netwerkgesprekken zijn vaak van grote invloed op ouders en kinderen. Daarnaast systemen in kaart brengen, patronen ontdekken en hierop anticiperen. Door dit inzicht kan het netwerk ook een bron van steun worden. Juist voor de kinderen is een steunend netwerk belangrijk, het kan voorkomen dat kinderen belast gaan worden. De begeleide omgang wordt door ons snel gestart en indien er sprake is van contactherstel en de omgang verloopt goed kan er een opbouw van de omgangsregeling plaats vinden. Dit heeft tevens als doel ouders erop te wijzen dat structureel contact niet alleen in het belang van de kinderen is. Ook kan hiermee voorzichtig gewerkt worden aan het opbouwen van vertrouwen tussen ouders, de ouder is immers betrouwbaar als het om de omgang gaat.

Veelal vinden er tussentijds gesprekken plaats met ouders en wordt er geïnventariseerd in hoeverre ouders belast zijn met trauma en/of het benodigd is hier eerst aandacht aan te besteden alvorens de volgende fase aanvangt. Aan de informatieplicht wordt voldaan door de verzorgende ouder, soms met tussenkomst van medewerkers van het Omgangshuis.

De escalatieladder wordt geraadpleegd door medewerkers om een inschatting te kunnen maken van de ernst van het conflict, welke interventies passend zijn en de veiligheid van het kind. LIRIK wordt afgenomen.

Fase 2

Er wordt een risico-inventarisatie gemaakt in de thuissituatie of tijdens de omgang. Alle risico’s worden in kaart gebracht en daarbij ook het netwerk van ouders. Ouders werken individueel aan het ouderschapsplan, indien deze nog niet is vormgegeven. Het Omgangshuis heeft een mediator die hierbij ondersteunend is in de bemiddeling van ouders tijdens het opstellen van dit ouderschapsplan. Medewerkers bemiddelen hierin. In deze fase gaan wij tijdens de omgang de mogelijkheden van de ‘niet verzorgende ouder’ verkennen. Er worden observaties gedaan in diverse situaties, de ouder wordt uitgedaagd, om zo een volledig beeld te kunnen verkrijgen van betreffende ouder. In deze fase kan ervoor gekozen worden om al deels de overstap te maken naar de thuissituatie. De communicatie van ouders zal dan plaats vinden onder begeleiding van medewerkers Omgangshuis Loman. Hierin worden ouders begeleid en gestuurd (dit maakt dat deze fase veelal de meeste tijd in beslag neemt).

Fase 3

In deze fase laten medewerkers van het Omgangshuis de communicatie stapje voor stapje steeds meer over aan ouders. De medewerkers bouw hun begeleiding af en maken duidelijke afspraken met ouders. Medewerkers blijven ook in deze fase de nadruk leggen op het belang van het kind.
In de praktijk zien wij soms in de laatste fase dat het voor ouders niet mogelijk is om de communicatie tussen ouders te herstellen. In die situaties streven wij naar solo parallel ouderschap. Er worden dan duidelijke afspraken gemaakt tussen ouders en er is minimale communicatie.